new tai | old tai | 中文

ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠ᪁ ᨲᩨ ᨴᩡ ᨦᩨ ᩮᩮᨠ

作者: 时间:2017-09-15 15:18:00

ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᨯᩥ ᪉ ᩰᩃ ᨾ᪁,ᩰᩁ ᩮᨿ ᨦᩨ ᨩ᩵ ᨺ᩵᪁ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢ᪁ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠ᪁ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨲᩨ ᨴᩡ ᨦᩨ ᩮᩮᨠ ᩮᩅ᪁ ᩮᨯᩥ ᪑,ᨠ᪁ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ ᨽᩥ᪁ ᩋᩥ ᩮᩮᩁ ᨩᩫ ᩉ᪁、ᩋᩥ ᩮᩮᩁ ᨠ᪁ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ、ᩮᩮᨹ᩵ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨲ᪁ ᨯᩦ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠ᪁ ᨲᩨ ᨴᩡ ᨦᩨ ᩮᩮᨠ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤ᪁ ᩁ᩶ ᨩᩫ ᩉ᪁。