new tai | old tai | 中文

ᩰᩁ ᩃ᩶ᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᪆᪂ ᩮᩁᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨣᩣ ᩮᨩᩥ ᨪ᩶ᩣ ᩰᨻ᩶ ᨡ᩵

作者: 时间:2018-11-30 08:44:23

 C1126005-01b-曾崇明.jpg

  ᩮᨯᩥ ᩣᩣ ᩰᩃ ᪂᪂ ᨤ᩵ ᨳᩨ ᪂᪆ ᨤ᩵,ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨪ᩶ᩣ ᩮᨿ᩶ ᩃᩥ ᨳ᩵ᨦ ᩮᨪ᩶ ᨡ᩵、ᨣᩣ ᨴ᩵ᨦ ᩮᨪᩥ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨶ᩶ ᨤ᩾ ᩮᩮᨶ᩶ ᩮᨪ᩶ ᨡ᩵ ᨩ ᨶᩫ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨻᩡ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩉᩥ ᩰᩃ (ᨣᩣ ᩮᨩᩥ) ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨿᩣ ᩀᩦ  ᪂᪐ᩣ᧘ ᨲᩫ,ᩀ᩵ ᩰᩁ ᨻᩡ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ ᨣᩣ ᩮᨩᩥ ᨩ ᨶᩫ。ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨾᩣ ᩰᩁ ᩃ᩶ᩣ ᪆᪂ ᩮᩁᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨻᩡ ᨣᩤ᩶ ᨡᩣ。(ᩮᨪᩥ ᨩᩥ)