new tai | old tai | 中文

ᩉᩦ ᨷᩢ ᩉᩨ ᩉᩣ ᨡᩬᨦ ᨸᩢ ᨯᩣ ᨷᩢ ᩉᩨ ᨧᩨ

作者: 时间:2020-07-27 10:05:13

(ᨶᩥ ᨿᩣ ᩮᨾᩥᩬ ᨠᩬ᩵ᩁ)

 ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩬ᩵ᩁ ᨾᩦ ᪂ ᨻᩦ ᨶᩬ᩶ᨦ, ᨻᩦᨩᩣ ᩐᩢᩣ ᩮᨾ ᩓ ᩀ᩵ ᩮᩮᨴ ᩮᩁᩥ,ᨶᩬ᩶ᨦ ᨩᩣ ᩐᩢᩣ ᩮᨾ ᩓ ᨣᩢ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩱᨸ ᨲ᩾ ᩮᩁᩥ ᩀ᩵,ᨾᩦ ᩅᩢ ᪑ ᨲᩫ ᩱᨻ᩶ ᩉᩅ ᨶᩥ ᩮᩮᨡ᩵ ᨾᩣ ᩮᩁᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᩣ ᨩᨯ,ᨻᩦ ᩱᨻ᩶ ᨣᩢ ᩱᨸ ᨠ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᩣ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩱᨻ᩶ ᪆ ᨷ᩵ᩬᨠ,ᩅᩤ᩵:“ᩅᩢ ᨽᨠ ᩅᩢ ᩁᩂ ᨣᩭ᩵ ᩐᩢᩣ ᨾᩣ ᩈ᩶ᩣ,”ᩃᩫ ᨾᩣ ᪂ ᩅᩢ ᩮᩮᨡ᩵ ᨻᩫ ᩮᩁᩥ ᩓ,ᨿᩣ ᨶ᩾ ᨻᩦ ᩱᨻ᩶ ᨣᩢ ᩐᩢᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᩣ ᩱᩈ᩵ ᨡᩬ᩶ᨦ ᨲᩥ ᩱᨻ ᨧᩢ ᩐᩢᩣ ᩱᨸ ᩈ᩶ᩣ,ᩮᩮᨾ᩵ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩱᨻ᩶ ᨣ᩶ ᩢ ᩮᨿᩬ ᩅᨠ ᩀ᩵ ᨴᩦ ᩈᩁ ᩁᩥ ᩮᩁᩥ ᩉ᩾。ᨻᩦ ᩱᨻ᩶ ᨣᩢ ᩁᩬ᩶ᨦ ᩮᩋᩥ ᩱᩈ᩵ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩱᨻ᩶ ᩅᩤ᩵ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩱᨻ᩶ ᩮᩉᩥ,ᨻᩦ ᩱᨻ᩶ ᩐᩢᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᩣ ᨾᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩉᩥ。ᨶᩬ᩶ᨦ ᩱᨻ᩶ ᨣᩢ ᩅᩤ᩵ ᩐᩢᩣ ᩱᩈ᩵ ᩉ᩷ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᩣ ᩉ᩾ ᩰᨴᩬ。ᨻᩦ ᩱᨻ᩶ ᨣᩢ ᩮᨾᩥᩬ ᨲᩭ᩵ ᨸᩫ ᨲᩭ᩵ ᨸᩢ ᩮᨿᩬ ᩮᩉᩥᩁ ᨯ᩶ ᩐᩢᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᩣ ᨳᩬ᩵ᨠ ᩱᩈ᩵ ᩉ᩷ᩮᩮᨴ᩶ ᨶ᩾。ᨾᩢ ᩃᨯ ᨻᩣ ᩐᩢᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᩣ ᪆ ᨷᩬ᩵ᨠ  ᨶ᩾ ᨻᩬᨠ ᨾᩣ ᩮᩁᩥ。ᩀ᩵ ᨷᩢ  ᩮᨴᩤ᩶ ᩱᨯ ᨲᩫ ᨻᩦ ᩱᨻ᩶ ᨶ᩾ ᨣᩢ ᨾᩣ ᩮᨸ ᨽᩣ ᩉᩨ ,ᩀᩣ ᩮᨧ ᨷᩢ ᩱᨯ᩶ ᩀᩣ ᩱᨡ᩶ ᨷᩢ ᩉᩣ,ᨳᩨ ᩮᨾᩥᩬ ᨯᩦ ᨲᩣ ᨣᩢ ᨾᩣ ᩈ᩶ ᩃᨠ ᨿᩥ ᩱᩅ᩶ ᩅᩤ᩵,ᨻ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩉᩥ!ᨣᩢ ᩮᩮᨾ᩵ ᨲᩣ ᩱᨸ ᨶᩥ ᨣᩭ᩵ ᩱᨸ ᩀ᩵ ᩉ᩾ᨦ ᩋᩣ ᩱᨻ᩶ ᩮᨡᩢᩣ ᩰᨴᩬ ᩮᨶᩥᩬ,ᩉᩨ ᨷᩢ  ᩮᨴᩤ᩶ ᩱᨯ ᩮᩮᨾ᩵ ᨣᩢ ᨲᩣ ᩮᩮᨴ᩶。ᩅᩥᩣ ᩮᩮᨾ᩵ ᨡᩣ ᩓ ᨣᩢ ᩱᨸ ᩮᨸ ᩱᨠ᩵ ᩮᩮᨾ᩵ ᩉ᩵ᩁ ᩀ᩵ ᩮᩁᩥ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩱᨻ᩶ ᨣ ᨯ。ᨿᩣ ᨶ᩾ ᨻᩦ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩅᩫᨦᩣ ᨣᩢ ᨾᩣ ᩈ᩵ᨦ ᩈ ᨠᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨸ᩵ᩣ ᨾᩬᩁ ᨯᩬᩁ ᩮᩮᨠ᩶ ᩓ,ᨲᩫ ᨻ ᩉ᩶ᩣ ᨣᩢ ᩱᨸ ᩀ᩵ ᩉ᩾ᨦ ᩋᩣ ᩱᨻ᩶ ᩮᩮᨴ᩶ ᩓ,ᩃᨠ ᨿᩥ ᨣᩢᩝ ᩁ᩶ ᩅᩤ᩵ ᩅᩥᩣ ᩮᩮᨾ᩵ ᨾᩣ ᩮᨠᩥ ᩮᨸ ᩱᨠ᩵ ᩀ᩵ ᩉ᩾,ᨻ ᩉ᩶ᩣ ᨲᩫ ᩮᨸ ᩃᨠ ᨿᩥ ᨶ᩾ ᨣᩢ ᩋᩭ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩀ᩵ ᨩ᩵ ᩅᩢ,ᩱᨠ᩵ ᨲᩫ ᨶ᩾ ᩱᩉ᩵ ᨾᩣ ᨣᩢ ᩱᨡ᩵ ᩮᩮᨽ᩵ ᨣᩨ ᩉᩅ ᩉᩣ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩱᨻ᩶ ᨣᩢ ᩐᩢᩣ ᩱᨸ ᨡᩣ ᨣᩢ ᨡᩣ ᨯᩭ᩶ ᨣᩢ ᨯᩭ᩶,ᩉᩨ ᨷᩢ  ᩮᨴᩤ᩶ ᩱᨯ ᩱᨯ᩶ ᩉᩣ ᨤᩣ ᨾᩣ,ᩮᩮᨾ᩵ ᩱᨠ᩵ ᨣᩢ ᩈᩬ᩵ᩁ ᩱᩅ᩶ ᩅᩤ᩵ ᨠ ᩱᨡ᩵ ᩱᨯ᩶ ᩉᩣ ᨤᩣ ᨶᩥ ᩮᨡᩢᩣ ᨠᩥ ᨽ᩶ ᩐᩢᩣ ᨡᩣ ᨽ᩶ ,ᨣᩤ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᩣ ᪆ ᨷᩬ᩵ᨠ ᨶᩥ ᨣᩢ ᩮᩉᩥᩁ ᨧᩢ ᨲᩥ ᨻ᩷ᩬ ᩈ᩶ᩣ ᨾᩫ ᨻᩫ ᨣᩤ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᩣ ᩮᩉᩥ,ᨲᩫ ᩁᩣ ᩕᨲᩦ ᨠᩣ ᨤᩨ  ᨾᩣ ᨷᩢ ᩃᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨣ ᨺᩢ ᩃᨠ ᨿᩥ ᩅᩤ᩵:“ᩃᨠ ᨿᩥ ᩮᩉᩥ!ᩅᩢ ᨽᨠ ᨶᩥ ᩮᩮᨾ᩵ ᨣᩢ ᩈ᩶ᩣ ᩉᩦ ᩓ ᨣᩢ ᨧᩢ ᨲᩣ ᩓ ᩮᨶᩥᩬ。”ᩃᨠ ᩮᨩ᩾ᩣ ᨾᩣ ᩃᨠ ᨿᩥ ᨣᩢ ᨣᩨ ᩅᩤ᩵ ᩮᩮᨾ᩵ ᨠ ᨶᩥ ᨲᩣ  ᩉᩨ ᩓ ᨶᩥ,ᨤᩨ ᨾᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨣ ᨺ᩾ ᩅᩤ᩵ ᩅᩢ ᨽᨠ ᩮᩮᨾ᩵ ᨧᩢ ᨲᩣ ᨶᩥ ᨧᩢ ᩮᨸ ᩮᩉ ᩮᩮᩈ ᩱᨯ ᨩᩣ? ᨲᩫ ᩃᨠ ᨿᩥ ᨣᩢᩝ ᨼᩢ,ᩅᩢ ᨳ᩶ᩁ ᪂ ᨾᩣ ᨤᩨ ᨾᩣ ᨷᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᨳ,ᩅᩤ᩵:“ᩅᩢ ᨽᨠ ᨶᩥ ᩮᩮᨾ᩵ ᨧᩢ ᨲᩣ ᩓ ᩮᨶᩥᩬ!ᩮᩮᨾ᩵ ᨶᩥ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᨾᩥᩬ ᨿᩢ ᨣᩫ ᩀ᩵ ᨶᩥ ᩱᨯ᩶ ᨾᩣ ᨠ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᩣ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩱᨻ᩶ ᪆ ᨷ᩵ᩬᨠ ᨷᩢ ᩱᨯ᩶ ᨾᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨴ,ᩮᩮᨾ᩵ ᨲᩣ ᩓ ᨣᩢ ᩱᨯ᩶ ᨾᩣ ᩮᨸ ᩮᩮᨾ᩵ ᩱᨠ᩵,ᩋᩢ ᨻ ᩉ᩶ᩣ ᩃ᩶ᨦ ᩋ᩵ᩭ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨩ᩵ ᩅᩢ ᨶ᩾ ᩓ ᩮᨸ ᩅᩥᩣ ᩮᩮᨾ᩵ ᩓ ᩮᨶᩥᩬ,ᨣᩤ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᩣ ᨣᩢ ᩈ᩶ᩣ ᨳ᩶ᩁ ᨲᩥ ᩓ,ᩅᩢ ᨽᨠ ᨶᩥ ᩮᩮᨾ᩵ ᨧᩢ ᨲᩣ ᨧᩫ ᩴ ᩉ᩷ ᨳᩢ  ᩴ ᨴᩦ ᨻ ᩉ᩶ᩣ ᨩ᩵ᩣ ᩮᨾᩥᩬ ᨪ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩉ᩾。”ᨳᩨ ᩮᨾᩥᩬ ᨻ ᩉ᩶ᩣ ᩃᨠ ᨾᩣ ᨣᩢ ᩮᨾᩥᩬ ᩉᩢ ᩮᩮᨾ᩵ ᩱᨠ᩵ ᨲᩣ ᨧᩫ ᩴ ᩉ᩾ ᩮᩮᨴ᩶。ᨿᩣ ᨶ᩾ ᩃᨠ ᨿᩥ ᨣᩢ ᨹ᩷ᩬ ᨷᩢ ᩱᨯ᩶ ᨣᩢ ᩮᩮᩃ᩵ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩱᨸ ᨶᩬᨠ ᨷᩤ᩶ ᨻᩫ ᩓ。ᨿᩣ ᨶ᩾ ᨲᩫ ᩋᩣ ᩱᨻ᩶ ᨣᩢ ᨾᩣ ᩉᩢ ᩮᩮᨾ᩵ ᩱᨠ᩵ ᨲᩣ ᨲᩫ ᨧᩫ ᩴ ᩉ᩾,ᨣᩢ ᩐᩢᩣ ᨾᩣ ᩮᨺ᩵ ᩱᩅ᩶ ᨳ᩶ᩣ ᨻ ᩉ᩶ᩣ ᨻᩬᨠ ᨾᩣ ᨣᩭ᩵ ᩃᩫ ᩓ ᨲᩫ ᩮᩮᨸ ᨠᩥ ᩅᩤ᩵ ᩋ᩾。ᩱᨯ᩶ ᨤᩣ ᩉᩅ ᪑ ᨻ ᩉ᩶ᩣ ᨣᩢ ᨻᩬᨠ ᨾᩣ ᩮᩁᩥ,ᩋᩣ ᩱᨻ᩶ ᩉᩢ ᨻ ᩉ᩶ᩣ ᨻᩬᨠ ᨾᩣ ᨣᩢ ᩅᩤ᩵ ᨻ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩉᩥ ᩱᨠ᩵ ᩮᩮᨾ᩵ ᨲᩫ ᨻ ᩉ᩶ᩣ ᨩ᩵ ᩅᩢ ᩋᩭ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨶ᩾,ᨲᩣ ᩀ᩵ ᨴᩦ ᩉ᩷ ᨳᩢ ᩴ ᩉ᩾,ᩋᩣ ᩱᨻ᩶ ᩅᩤ᩵ ᨻ ᩉ᩶ᩣ ᨾᩣ ᨣᩭ᩵ ᩐᩢᩣ ᨾᩣ ᩮᩮᨸ ᨠᩥ ᩓ。ᨿᩣ ᨶ᩾ ᨻ ᩉ᩶ᩣ ᨣᩢ ᩴ ᨲᩣ ᨲᩫ ᨽᩨ ᨽᩨ。ᩅᩤ᩵:“ᩋᩣ ᩱᨻ᩶ ᩮᩉᩥ,ᩮᩮᨾ᩵ ᩱᨠ᩵ ᨲᩫ ᨶᩥ ᩮᨸ ᩅᩥᩣ ᩮᩮᨾ᩵ ᨡᩭ᩶,ᩈᩬᨦ ᨤᩨ ᩋᩬᩁ ᨶ᩾ ᨾᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨣ ᨺᩢ ᨡᩭ᩶ ᩅᩤ᩵,ᩮᨾᩥᩬ ᩮᩮᨾ᩵ ᨿᩢ ᨣᩫ ᨶ᩾ ᩱᨯ᩶ ᨾᩣ ᨠ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᩣ ᩉ᩾ᨦ ᩋᩣ ᩱᨻ᩶ ᪆ ᨷ᩵ᩬᨠ ᨷᩢ ᩱᨯ᩶ ᩈ᩶ᩣ,ᨲᩣ ᩱᨸ ᨣᩢ ᩱᨯ᩶ ᨾᩣ ᩮᨸ ᩱᨠ᩵ ᩱᨡ᩵ ᩉᩨ ᩋᩣ ᩱᨻ᩶ ᨻᩫ ᩉᩦ ᨻᩫ ᩈᩥ ᩓ,ᨧᩢ ᩮᨾᩥᩬ ᨲᩣ ᨴᩦ ᨻ ᩉ᩶ᩣ ᩮᨾᩥᩬ ᨪ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩉ᩾,ᩃᨠ ᩮᨩ᩾ᩣ ᨾᩣ ᨡᩭ᩶ ᩮᨾᩥᩬ ᨴᩬᨦ ᨣᩢ ᩉᩢ ᩀ᩵ ᩮᩮᨴ᩶,ᨡᩭ᩶ ᨣᩢ ᨴᩬᨦ ᨷᩢ ᩱᨯ᩶ ᨣᩢ ᨧᩥ ᨻ᩵ᩣ ᩱᨸ ᩱᩉ᩶ ᩀ᩵ ᨶᩬᨠ ᨷᩤ᩶ ᨻᩫ ᩓ,ᨡᩭ᩶ ᨷᩢ ᨩ᩵ᩣ ᩮᩮᨸ ᨠᩥ ᨩᩥ ᩱᨠ᩵ ᨲᩫ ᨶᩥ ᩮᨸ ᩅᩥᩣ ᩮᩮᨾ᩵ ᨡᩭ᩶ ᩓ。” ᩁᩨ ᨠᨾ᩺ ᩅᩁ ᨶᩥ ᨷᩢ ᩱᨩ᩵ ᨦ᩵ᩣ,ᨿᩬ᩶ᩁ ᩅᩤ᩵ ᩱᨯ᩶ ᩱᨸ ᨠ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᩣ ᨶᩬ᩶ᨦ ᩱᨻ᩶ ᨷᩢ ᩱᨯ᩶ ᩈ᩶ᩣ,ᨣᩢ ᩅᩤ᩵ ᨠ᩶  ᩱᩃ ᩱᩈ᩵ ᩮᨧᩥ ᨠᩢ ᨷᩢ ᩈ᩶ᩣ ᨣᩢ ᩮᨸ ᨯ᩶ ᨶᩥ ᩓ,ᨧᩥ ᩅᩤ᩵ ᨡᩬᨦ ᩮᨸ ᩉᩦ ᨷᩢ ᩉᩨ ᩉᩣ,ᨡᩬᨦ ᨸᩢ ᨯᩣ ᨷᩢ ᩉᩨ ᨧᩨ ᨶ᩾ ᩱᨯ᩶ ᩈᩨ ᨠᩢ ᨾᩣ ᨶ᩾ 。

(ᨡᩣ ᨧᩬᨾ ᩉᩣ ᩁᩬᨾ)