new tai | old tai | 中文

ᨻᩡ ᨡᩢ ᨼ᩶ᩬᩁ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᩅᨯ ᨱ ᨵᨾ᩺

作者: 时间:2020-07-27 10:06:54

4b-1.jpg

ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᪂ᩣ ᨤ᩵ ,ᨾᩦ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩅᨯ ᨱ ᨵᨾ᩺ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨩ ᨶᩫ ᩐᩢᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩅᨯ ᨱ ᨵᨾ᩺ ᪄᪄ ᩮᩮᨪ᩵ ᩮᨧᩥ᩵ ᨣᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨾᩦ ᪆ᩅ ᨣᩫ ᨾᩣ ᨳᩨ ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᩮᨧᩥ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᩴ ᩁ᩶  ᨩ᩵ᩣ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩮᩉ᩶ᩁ ᨾ᩵ᩁ ᩉ᩾ᨦ ᨠᩢ。ᨸ᩵ᨦ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨩ᩵ᩣ ᨡᩢ ᩮᨪ᩶ ᨡ᩵ ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᨻᩡ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩮᨿᩥ ᩁᩢ ᩉ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩱᨡ᩵ ᩱᩉ ᩴ ᩁ᩶  ᨩ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩮᩉ᩶ᩁ ᨾ᩵ᩁᨶ᩾ 。

(ᩋ᩶ᩣ ᨡᩢ ᨳᩬ᩵ᨯ)