new tai | old tai | 中文

ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨩ᩶ᩣ ᩮᨳᩥ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᩫ ᨴᩤ ᨾᩣ

作者: 时间:2019-08-26 08:50:39

    ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨩ᩶ᩣ ᩮᨳᩥ ᧘ ᨲᩫ ᩋᩢ ᩃᨠ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩃᩣ  ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᨾᩣ ᨳᩨ ᩈᩫ ᨴᩤ ᨷᩬ᩷ ᩉᩣ,ᨶᩢ ᨲᩣ《ᩋᩣᨩᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶ ᩈᩢ ᨡᩬᨦ》ᨠᩢ ᨴᩢ ᨽ ᨴᩥ ᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᩉ᩶ᩣ ᨤᩣ,ᩐᩢᩣ ᩈᩢ ᨡᩬᨦ ᨲᩫ ᩱᩉ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨯ ᨯᩥ ᨾᩣ ᩮᨸ ᩮᨩᩬᩥᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩢ ᩱᩅ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶ ᪄᧕ ᩅᩢ,ᨩ᩶ᩣ ᩮᨳᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᨤᩣ ᨣᩤ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩢ ᩕᨷ ᩮᩮᨴ ᩮᩈ ᩓ ᨧᩥ ᨩ᩵ᩣ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᩮᩁᩢᩣ ᨾᩣ。ᨯ᩶ ᩋᩥ,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᨤᩣ ᨣᩤ ᩱᨩ᩶  ᩀ᩵ᩣ ᩉᩣ ᩮᨩᩬᩥ ᩉᩣ ᨩᩬ᩵ᨦ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨩ᩶ᩣ ᩮᨳᩥ ᩉ᩵ ᨶᩥ ᩱᨯ᩶ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᩫ ᨴᩤ ᨾᩣ ᨲᩣ ᨾᩬ᩵ᨦ ᨯᩦ。

  ᨿᩬ᩶ᩁ ᩮᨻᩬᩥ ᩱᨶ ᨤ᩵ᨾ ᨷᩢ ᨾᩦ ᨡ᩵ᨦ ᨡᩢ ᩓ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶ ᩈᩢ ᨡᩬᨦ ᩮᨴᩬᩥ,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᨤᩣ ᨣᩤ ᨤ ᨴᩬᨦ ᩰᩉ ᩮᩉ ᨠᩣ ᨡ᩵ ᨡᩬ᩷ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨯ ᨯᩥ、ᨸ᩵ᩁ ᩮᨤᩥ ᨧᩢ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᨲᩬ᩶ᨦ ᩰᩉ᩵ ᨷ ᨧ ᨷᩢ ᨿ᩾ ᩮᨪᩢᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩐᩢᩣ ᨩ᩶ᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨡᩢ ᩱᩅ᩶ ᨴᩦ ᨾᩦ ᩁᨠ ᨱ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᩉ᩾。ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨡ ᩱᨧ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠ᩶ᩣ ᩈᨠᩥ ᩈᩢ ᨡᩬᨦ、ᨠ᩶ᩣ ᩈᨠᩥ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨩ᩶ᩣ ᩮᨳᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩈᩫ ᨴᩤ ᨾᩣ ᨲᩣ ᩁᩥ ᨲᩣ ᨣᩬᨦ。ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᩅᩣ ᨡᩢ ᨩ᩶ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨶ᩾,ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨠ᩵ ᨯ ᨴᩬᨦ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᨶᩬᩥ ᨲᩫ ᨠᩣ ᨿᩣ ᨩ᩶ᩣ ᩮᨳᩥ,ᩈᩥ ᨳᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩉ᩾ᨦ ᩉ᩷ ᩉᩣ ᩈᩢ ᨡᩬᨦ,ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨲᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨻᩣ ᩱᨡ᩶ ᩮᩮᩉ᩵ ᨧᩢ ᨣᩫ。ᩮᨻᩬᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨴᩡ ᨽᩣ ᩱᨡ᩶ ᩮᩮᩉ᩵ ᩃᩣ,ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᨤᩣ ᨣᩤ ᩈᩦ ᩀᩣ ᨡ᩶ᩣ ᨻᩦ ᩮᨤᩥ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᩓ ᨡᩥ ᨿ᩵、ᨩᩬ᩵ᨦ ᨯᩭ᩶ ᩮᨠᩥ ᨣᩤ᩶ ᨺᨦ ᨶᩥ。

ᨲᩣ ᨲᩫ ᩈᩬ᩵ᩁ,ᩮᩮᨲ᩵  ᪂᪐ᩣ᧕ ᨲᩫ ᨾᩣ,ᨻᩬᨦ ᨾᩦ ᨩ᩶ᩣ ᩮᨳᩥ ᩁᩭ᩶ ᪄᪂ ᨲᩫ ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩈᩫ ᨴᩤ ᨷᩬ᩷ ᩉᩣ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩕᨷ ᩮᨴ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨾᩣ。ᩮᨸ ᩈᩫ ᨴᩤ ᨩ᩶ᩣ ᩮᨳᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨯ ᨾᩣ ᩉᩫ ᨵᩦ ᪑,ᩈᩫ ᨴᩤ ᨷᩬ᩷ ᩉᩣ ᨻᩬ᩷ ᨯᩣ ᩮᨸ ᨴᩦ ᨸ᩵ᩁ ᨴᩬ᩷ ᩃᩣ ᨩ᩶ᩣ ᩮᨳᩥ ᩕᨷ ᩮᨴᩃᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩕᨷ ᩮᨴᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨾᩣ。(ᨩ᩵ ᩃ᩶ᨦ ᩮᨼᩥ)