new tai | old tai | 中文

ᩮᨿᩥ ᩁᩢ ᩮᨯᩥ ᪃  ᩱᩉ᩵ ᩉᩬ᩷ ᩈ᩵ᨦ ᩅᨯ ᨱ ᨵᨾ᩺

作者: 时间:2019-01-18 18:07:00

C0118004-01b-李建洪.jpg

ᩮᨯᩥ ᩣ ᩰᩃ ᩣ᪆ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩮᩅᩥ ᨵᩦ ᨣᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩᩥ ᨩ ᨶᩫ、ᩰᩁ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨵᩤ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩈ᩵ᨦ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩰᩅ ᩉᩣ ᨾᩦ ᨲᩣ ᨾᩦ ᨠᩢ ᩱᨽ᩵ ᩋᩢ “ᩅᨯ ᨱ ᨵᨾ᩺ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩨᩁ᩵ ᩮᩁᩥ”ᩮᨿᩥ ᩁᩢ ᨸᩦ ᩱᩉ᩵ ᩮᨯᩥ ᪃ ᩮᩮᩉ᩵ ᨠᩣ ᨴᩬᨦ ᨻᩢ ᩈᩬ᩷、ᩈ᩵ᨦ ᨣ ᩱᨽ、ᩈ᩵ᨦ ᨣ ᩃᩣ ᨣ ᨻᩬᩁ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩀ᩵ ᨠᩣ ᨡ᩵ᨦ ᩉᩅ ᩅᨯ ᨱ ᨵᨾ᩺ ᩮᨾᩨ ᩃᩨ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨶᩫ,ᩈ᩵ᨦ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩰᩅ ᩉᩣ ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ。(ᨩ᩵ᩣ ᨪ᩵ᩁ ᨤ᩶ᩣ)