new tai | old tai | 中文

ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩶ ᨣ ᩱᨽ᩵

作者: 时间:2019-01-31 17:41:55

C0129003-02b-慈安胜.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨧᩬ᩵ᩁ ᩅᨯ ᨱ ᨵᨾ᩺ ᩮᨾᩥ ᨾᩣ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩶ ᨣ ᩱᨽ᩵。ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᩮᩮᨲ᩵ ᨣ ᩱᨽ᩵ ᨴᩦ ᩉᩢᨠ ᨶᩥ ᩈ᩵ᨦ ᨸᩢ ᩉᩨ ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ,ᩉᩨ ᩮᨡᩢᩣ ᨴᩤ᩵ ᩈ ᨲᩬ᩶ᩁ ᨳᩨ ᨾᩨ ᨻᩭ ᩅᩢ ᩃᩣ ᩈᨠ᩺ ᩮᩈᩥ,ᩮᩮᨳ ᨾᩣ ᩮᩮᨳ᩶ ᨷᩤ᩵ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᩁ ᩮᨡᩢᩣ ᨴᩤ᩵ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᨳᩨ ᩁ᩶ ᨾᩦ ᩮᨸ ᨾᩦ。ᩅᩢ ᨶ᩾ ᨻᩬᨦ ᩈ᩵ᨦ ᨣ ᩱᨽ᩵ ᩁᩭ᩶ ᨣ᩵ ᨸᩣ。