ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᨠᩣ ᨸᩣ ᩀᩣ ᩉᩨ ᨯᩦ
ᦑᩦ ᦀᩬ᩵ᦂ : ᨭ᩶ ᦵᦵᦎ᩶ :ᨸᩦ ᩮᨯᩥ ᩅᩢ ᨿ᪁:2018/3/19ᦎᩢ ᦑᩬᦇ ᨻᩢᩬ

᪂、᪃ ᩅᩢ ᨶᩥ,ᩮᨪᩥ ᨪᩣ ᨲ᩵ ᩀ᩵ ᩰᨤ᩶ ᩮᨪᩥ ᨪᩣ ᨲ᩵ ᩮᨾᩥ ᨾᩣ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨤᩣ ᩁ᩶  ᨩ᩵ᩣ ᨸᩣ ᩀᩣ ᩓ ᨼ᩶ᩣ ᨽᩣ ᩮᩮᨽ᩶ ᨡᩣ ᩉᩨ ᩀ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᩮᨪᩥ ᩮᨻ᩶ᩣ ᨡ᩵,ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᨠᩣ ᨸᩣ ᩀᩣ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᩉᩨ ᨯᩦ。(ᩮᨧ᩶ᩣ ᨻᩥ、ᩮᨼᩥ ᩈᩨ ᨪᩥ)