ᨻᩡ  ᨩ᩵ᩣ ᨧᩢ ᨿᩁ ᩉ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ
ᦑᩦ ᦀᩬ᩵ᦂ : ᨭ᩶ ᦵᦵᦎ᩶ :ᨸᩦ ᩮᨯᩥ ᩅᩢ ᨿ᪁:2018/4/4ᦎᩢ ᦑᩬᦇ ᨻᩢᩬ

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩰᩁ ᨠᩣ ᨤ ᨴᩬᨦ ᨧᩢ ᩱᩁ᩵  ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨷᩤ᩶ ᩉᩦ ᨴᩦ ᨷᩤ᩶ ᩮᩮᨸ᩶ ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᩮᨧᩥ ᨲ᩾ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨻᩡ  ᨩ᩵ᩣ ᨧᩢ ᨿᩁ ᩉ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨸ᩵ᨠ  ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ。