ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨼᩬᨦ ᨠ᩵ᩣ ᨡ ᨸ᩵ᩣ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨯᩭ᩶ ᨴᩤ ᨠᩦ ᩓ ᩰᩀ ᩀᩣ
ᦑᩦ ᦀᩬ᩵ᦂ : ᨭ᩶ ᦵᦵᦎ᩶ :ᨸᩦ ᩮᨯᩥ ᩅᩢ ᨿ᪁:2018/4/4ᦎᩢ ᦑᩬᦇ ᨻᩢᩬ

ᩮᨯᩥ ᪃ ᩰᩃ ᪃ᩣ ᨤ᩵ ᩮᨸ ᩅᩢ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ  ᨻᩣ ᩈᩣ ᩁᩬ᩶ᨦ ᨠ᩵ᩣ ᨡ ᩀ᩵ᩣ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨯᩭ᩶ ᨴᩤ ᨠᩦ ᩓ ᩰᩀ ᩀᩣ ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ “12331”。ᩰᩁ ᨠᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨯᩭ᩶ ᨴᩤ ᨠᩦ ᩰᩀ ᩀᩣ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨩᩬᨦ ᨯᩭ᩶ ᨴᩤ ᨠᩦ ᩰᩀ ᩀᩣ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩀ᩵ ᩉᨦ ᩕᩈ ᨿᨦ ᨤ ᩅᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ。(ᨩ᩵ᩣ ᩀ᩵ ᨿ᩶ᨦ、ᨾᩣ ᩀ᩵ᩣ ᨪ᩵ᩣ)