ᨻᩡ ᨽ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨲ᩵ᨦ ᨸᩣ ᩀᩣ
ᦑᩦ ᦀᩬ᩵ᦂ : ᨭ᩶ ᦵᦵᦎ᩶ :ᨸᩦ ᩮᨯᩥ ᩅᩢ ᨿ᪁:2018/4/4ᦎᩢ ᦑᩬᦇ ᨻᩢᩬ

ᩮᨯᩥ ᪃ ᩰᩃ ᪂᪉ ᨤ᩵ ᨠᩣ ᩱᩉ,ᨽᩬ᩶ᨾ ᨻᩡ ᩱᨩ᩶ ᨽ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨲ᩵ᨦ ᨸᩣ ᩀᩣ ᩋᩢ ᩰᩁ ᨾᩦ ᩕᨷ ᩉᩣ ᨠᩣ ᨳᨠ ᨵᩤ ᨸᩨ ᩈ᩶ᩣ ᩅᩥᩣ ᨿᩥ ᩮᩮᨩ᩵ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨤ ᨴᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨶ᩾ ᩀ᩵ ᨲᩬ᩷ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩁᩥ ᩮᨩᩥ ᨶ᩶ᨦ ᩮᨤᩥ ᨩᩥ ᨻᩡ,ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨶ᩶ᨦ ᩮᨤᩥ ᨩᩥ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩓ ᩮᩮᩈ᩵ ᩈᩨ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᩓ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ。