new tai | old tai | 中文

ᩋ᪁ ᨾ ᨡ᩵᪁ ᨠᩬ᩷ ᩀ᪁ ᨶᩭ᩶ ᩀ᩾ ᩁ᪁ ᨲ᪁ ᩮᨺᩥᩬ

作者: 时间:2017-10-13 10:12:00

ᩮᨻᩬᩥ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨠ᪁ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨠ᩶᪁ ᨠᩬ᩷ ᩀ᪁ ᨶᩭ᩶ ᩃ᩵ ᨵᩦ ᪂ ᩀ᩾ ᩁ᪁ ᨲ᪁ ᩮᨺᩥᩬ ,ᩮᨡ᩾᪁ ᪂、᪃ ᨸᩦ ᨾ᪁, ᨤ᩶ᨦ ᨪᩦ ᩮᨪᩥ ᨪ᪁ ᨲ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᪁ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩴ ᩀ᩶᪁ ᩮᩁᩥ ᨡ᩵᪁ ᩮᨻ᩶᪁ ᨿᩢ ᨠ᪁ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨠ᩶᪁ ᨠᩬ᩷ ᩀ᪁ ᨶᩭ᩶ ᩃ᩵ ᨵᩦ ᪂ ᩉᩨ ᨯᩦ。(ᨶᩥ ᨿᩥ ᨣᩤ᩵)