new tai | old tai | 中文

ᨠ᩶ᩣ ᨩ  ᨩ᩵ᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨠ ᩈ᩶ᩣ ᨠᩬ᩷ ᩉᩣ ᨾ᩵ᨦ

作者: 时间:2018-03-28 09:50:00

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᨩᩥ ᩮᨿᩥ ᨲ᩵ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᩋ ᩮᨩᩥ ᨹ᩶ ᨾᩦ ᩅᩥᩣ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨷᩤ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᨾ᩾ᩣ ᩈ᩵ ᨴᩦ ᨷᩤ᩶ ᩮᩮᩋ᩵ ᨪ᩵ᩁ ᩮᨾᩥ ᨻᩣ ᩮᨧᩥ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩋᩢ ᩮᨸ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᨡᩬ᩵ᨯ ᨤᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨶ᩾,ᨠ᩶ᩣ ᨩ  ᨩ᩵ᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨠᩣ ᨸ᩵ᨠ ᩈ᩶ᩣ ᨠᩬ᩷ ᩉᩣ ᨾ᩵ᨦ。ᨠᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᩈᩥ ᨳᩣ 、ᩃᩬ᩷ ᩮᨿᩬ ᩉᩨ ᨴᩗᩢᩣ ᨴᩬᨦ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᨣ᩶ ᩮᨲᩥ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩱᨣ ᩮᨩ᩶ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩮᨾᩬᩥ ᨸ᩵ᨠ ᩈ᩶ᩣ ᨻᩫ ᨧᩬ᩷ ᨶ᩾,ᨿᩫ ᩈᨦ  ᨩ᩵ᩣ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨩᩫ ᩉᩣ,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨧᩥ ᩱᨧ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨡᩬᨦ ᩈ᩶ᩣ。(ᩮᩅᩥ ᩀᩦ)