new tai | old tai | 中文

ᩈ᩵ᩣ ᨩᩬ᩵ᩁ ᨩ᩵ᩣ ᩮᨪᩥ ᩮᨿᩬᩥ ᨩᩬ᩷ ᨪᩬ᩷ ᩈ᩵ᨦ  ᨩ᩵ᩣ ᨳᩨ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ

作者: 时间:2019-01-10 09:50:06

C0109005-03b-刘大江.jpg

ᩮᨯᩥ ᩣ ᩰᩃ ᪂ ᨤ᩵,ᩈ᩵ᩣ ᨩᩬ᩵ᩁ ᨩ᩵ᩣ ᩮᨪᩥ ᩮᨿᩬᩥ ᨩᩬ᩷ ᨪᩬ᩷ ᩃᩫ ᩱᨸ ᩈᩁ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᩮᨩᩬᩥ ᨠᩬ᩷  ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪ᩶ᩣ ᩣ᪐ ᩮᨼᩥ ᨪᩣ,ᨩᩦ ᩴ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ  ᨩ᩵ᩣ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᩉᩫ ᨷᨠ ᩉᩨ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨪᩦ ᩰᩃ᩶ ᨣ᩵ᨦ ᨪᩨ。