new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩁ ᨯ ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ

作者: 时间:2020-01-22 16:37:21

0122-03JJZK-009-52883-原文件.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩰᩁ ᨠᩣ ᩁ ᨯ ᩋᩣ ᨠᩣ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨾᩬ᩵ᩁ ᨩᩦ ᨶᩬ᩷ ᩮᩮᨪ᩵ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩁ ᨯ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨽᩣ ᨩᩦ ᨶᩬ᩷ ᩃᩥ ᩅᩥ ᨠᩣ ᩮᨽ ᩱᨽ ᩁ ᨯ ᨡ᩵ ᩃᩣ。