new tai | old tai | 中文

ᨼ᩶ᩣ ᨠᩬ᩷ ᩀᩣ ᨧᩢ ᨽᩣ ᩮᩮᨽ᩶ ᨡᩣ

作者: 时间:2020-03-20 16:48:17

0320-01YWB-011-71096-原文件.jpg

ᩉᩣ ᩅᩢ ᨾᩣ,ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨿᩢ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᩅᩣ ᨿᩣ ᨯᩦ ᩈᩥ ᩀᩣ ᩱᩈ᩵ ᨠᩬ᩷ ᩀᩣ,ᨾᩦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨹ᩾ ᨴᩡ ᨽᩣ ᩮᩮᨽ᩶ ᨡᩣ ᨡ᩵ ᩃᩣ,ᩮᨻᩬᩥ  ᨶᩥ ᨸᩣ ᨠᩬ᩷ ᩀᩣ ᩣ᪐ ᨾ  ᨶᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᩁᩬᨦ ᩉᨦᩬ ᨻᩨ ᨯᩦ ᩱᩅ᩶。