new tai | old tai | 中文

ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᪃᪐ ᨣᩫ ᨵᩤ ᩮᨸ “ᨹ᩶ ᩰᨸ ᨣᩤ” ᨩ᩶ᩣ

作者: 时间:2018-05-28 08:57:27

1-3.jpg

ᩮᨯᩥ ᧕ ᩰᩃ ᩣ᪉ ᨤ᩵,ᩉ᩵ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩮᩮᨡ᩵ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᪃᪐ ᨣᩫ ᨩ ᩮᨸ ᨶ᩾ ᩃᩫ ᩱᨸ ᨤ᩵ᨾ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩉ᩶ ᨩ᩶ᩣ ᩣ᪂ ᨻᩢ ,ᩃᩬ᩷ ᩮᨸ “ᨹ᩶ ᩰᨸ ᨣᩤ” ᨩ᩶ᩣ。

 ᩅᩢ ᨶ᩾ ᨠᩣ ᩱᩉ,ᨤ᩵ᨾ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩉ᩶ ᨩ᩶ᩣ ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩓ ᨣᩫ ᩅᨠ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩋᩢ ᩐᩢᩣ“ᨤᩣ ᩁᩢ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵” ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᨶ᩾。ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ  ᩋᩢ ᨸ᩵ᩣ ᨩᩨ ᩉᩣ ᩈᨦ ᨾᩣ ᨶ᩾ ᪃᪐ ᨣᩫ ᩀ᩵ ᩱᨲ᩶ ᨹ᩶ ᩮᩮᨠ᩶ ᩱᨡ ᨤ᩵ᨾ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩴ ᩉ᩾,ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ “ᩅᩢ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶”、 ᨽ ᨴᩥ ᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨿᩥ ᨯᩦ ᨺᨦ ᨶᩥ ᩉᩨ᩵ ᩮᩮᨡ᩵ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ,ᨧᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩁᩢᨠᩣ ᨲᩫ ᩱᨲ᩶ ᨲᩫ ᨯᩬ᩵ᨠ ᩓ ᩈ ᨲ ᩁᩥ ᩈᩣ ᩋᩢ ᨷᩥ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨯᩬᨾ ᩰᨸ ᨣᩤ ᩓ ᨹ᩶ ᩀᩣ ᩮᩀᩬᩥ、ᩉᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨴᩬᨦ ᩈᩫ ᨽᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ,ᩁᩬᨦ ᩮᩁ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨲᩣ ᨯᩦ。

 ᩀ᩵ ᨴᩦ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨠᩣ ᩱᨧ ᩃ᩶ᨦ ᨩ᩶ᩣ ᩉ᩾,ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩁᩢ ᨼᩢ ᨹᩢ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩈᩢ ᩮᩮᨠ᩶,ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩣ ᩁ᩶ ᩮᩁᩥ ᨠᩣ ᨹᨩ ᨹᩣ ᨩ᩶ᩣ ᩮᨳᩥ。ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨿᩢ ᨽ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨩ᩶ᩣ ,ᩋᩣ ᩴ ᩉᩨ ᨩ᩶ᩣ、ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨯᩭ᩶ ᨴᩤ ᨠᩦ ᨺᨦ ᨶᩥ。ᩱᨲ᩵ ᨲᩣ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨶᩥ,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨲᩣ ᨲᩫ ᨡᨠ ᩁ᩶ ᩁᩢᨠᩣ ᩈᩫ ᨽᩣ。(ᨾᩥ ᩮᨴᩬᩥ)