new tai | old tai | 中文

ᩰᩁ ᨠᩣ ᨴᩤ ᩋᩣ ᨠᩣ ᨩᩥ ᩮᩮᨵ᩵ ᨲ᩾ ᨴ ᩈᩣ ᨴᩤ ᩋᩣ ᨠᩣ“ᨠ᩵ ᨿ᩾-ᩣ᪂ ᨻᩢ ”

作者: 时间:2018-06-22 09:21:24

C0621008-01b-李建洪.jpg

ᩮᨯᩥ ᪆ ᩰᩃ ᪂᪐ ᨤ᩵,ᩰᩁ ᨠᩣ ᨴᩤ ᩋᩣ ᨠᩣ ᨩᩥ ᩮᩮᨵ᩵ ᨲ᩾ ᨴ ᩈᩣ ᨴᩤ ᩋᩣ ᨠᩣ“ᨠ᩵ ᨿ᩾-ᩣ᪂ ᨻᩢ ”。ᩋᩢ ᨶᩥ ᨧ ᩉᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨴᩤ ᩋᩣ ᨠᩣ ᨽ᩵ ᨠᩬ᩷ ᨡ᩵ᨦ ᨿᩁ ᨷᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩋᩦ ᨾᩣ ᨳᩨ ᩣ᪆ ᩮᩁᩥ,ᨡ᩵ᨦ ᨿᩁ ᨷᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨸ ᩉᩫ ᨵᩦ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨴᩤ ᩋᩣ ᨠᩣ ᨩᩥ ᩮᩮᨵ᩵ ᨸᩨ ᩈᩣ ᨴᩤ ᩋᩣ ᨠᩣ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨿᩥ ᩶ 。ᨸ᩵ᨦ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨿᩥ ᩈᩣ ᩁᩢ ᩮᩮᨡ᩵ ᩮᩮᨠ᩶ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨠ᩵ ᨿ᩾ ᩋᩢ ᨻᩬᨠ ᩉᩫᩫ ᨵᩦ ᨡᩦ ᨿᩁ ᨷᩥ ᨲ᩾ ᨠ᩵ ᨿ᩾ ᨾᩣ ᨳᩨ ᨡ᩵ᨦ ᨿᩁ ᨷᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨶ᩾。 (ᩈ᩵ᩣ ᩮᩅᩥ ᩮᩮᩀ᩵)