new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶“ᩅᩢ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶” ᪂᪐᪂᪐ ᨲᩫ

作者: 时间:2020-05-27 09:50:46

0520-01YWB-003-86888-原文件.jpg

ᩮᨯᩥ ᪅ ᩰᩃ ᩣ᪉ ᨤ᩵ ᩮᨸ “ᩅᩢ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨩ᩵ᨦ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩰᨣ᩶” ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪐。ᩅᩢ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶  ᨶᩥ ᩐᩢᩣ“ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩈᩫ ᨽᩣ、ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ” ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ。ᩮᨻᩬᩥ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃᩬ᩷ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᩓ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨠᩢ,ᩅᩢ ᨶ᩾ ᨠᩣ ᩱᩉ,ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩀ᩵ ᨠᩣ ᨡ᩵ᨦ ᩉᩅ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩅᨯ ᨶ ᨵᨾ᩺ ᩮᨾᩨ ᩃᩨ ᩱᨶ ᩅᨦ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨶᩫ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩅᩢ ᩮᩮᩋ᩵ ᩃ᩷ᩬ ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶。(ᩈ᩵ᩣ ᩮᩅᩥ ᩮᩮᩀ᩵)