new tai | old tai | 中文

ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠ᪁ ᩱᨧ ᨤ᪁ ᨴᩤ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪁᪉ “᧗ ᩮᨡ᩾᪁”

作者: 时间:2017-11-30 09:08:00

ᩮᨻᩬᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᩱᨧ ᨤ᪁ ᨴᩤ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪁᪉ “᧗ ᩮᨡ᩾᪁” ᩮᨡ᩾᪁ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨲᩥ ᨩ᪁ ᨴᩤ ᩅ ᨠ᪁ ᨪ᪁ ᩮᨧᩥ ᩀ᩵ ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ ᨶᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩱᨧ ᨤ᪁ ᩮᨡ᩾᪁ ᩅᩢ ᩅᩤ。ᨴ ᩕᨻ ᩈᨥ ᨠ᪁ ᨪ᪁ ᩮᨧᩥ ᨿᩢ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᩈ ᨪᩫ ᩁ᩵ ᩁᩁ。ᩈᨥ ᨴᩗᩢ᪁ ᩅᩤ᩵,ᨧᩢ ᩃ ᩅᩢ ᩁᩢᨠ᪁ ᩈ᪁ ᩈ᪁ ᨴ᩵ᨦ ᩉᩦᨾ ᨴ᩵ᨦ ᩱᨩ,ᨻᨶᩴ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩴ ᩈᨴᩤ ᨩᩫ ᩉ᪁ ᩮᨻᩬᩥ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᨤ᪁ ᩉᩢᨦ ᩉ᪁ ᨽ᪁ ᨩ᩵ᨦ ᨤ᩶᪁ ᩕᨷ ᩮᩈᩨ ᨻᩬᨠ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ ᩮᨿᩬ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨣ᩵ᨦ ᨣᨱ。(ᨣ᩵ᩤ ᩮᩮᨿ᩶)