new tai | old tai | 中文

ᩮᨡ᩾ᩣ ᩅᩢ ᩅᩤ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩁᩣ ᨩ ᨣᩬᨦ ᩈᩣ ᩈᩣ ᩈᩣ

作者: 时间:2018-04-03 18:08:00

ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᩮᨾᩥ ᨶᩁ ᩮᨧᩥ ᩮᨾᩥ ᩃ᩶ᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩅᩢ ᩅᩤ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩁᩣ ᨩ ᨣᩬᨦ ᩈᩣ ᩈᩣ ᨽᩣ。ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩱᨩ᩶ ᨣ ᩱᨴ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ 《ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥᩣ ᨠᩣ ᩈᩣ ᩈᩣ》ᩋᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᩱᩉ᩵ ᨶ᩾ ᩉᩨ ᨽᩥᨠ ᩈᨾ ᩮᨱ ᨴᩗᩢᩣ,ᨹᩬᨷ ᩮᩮᨹ᩵ ᨤᩣ ᩁ᩶ ᩋᩣᨩᩣ ᩓ ᩁᩣ ᨩ ᨣᩬᨦ ᩈᩣ ᩈᩣ ᨽᩣ,ᩈᩢ ᩮᩮᨠ᩶ ᨴᩦ ᨲ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩈᩣ ᩓ ᩈᩣ ᩈᩣ ᨾᩥ ᩔ ᨴᩦ ᨮᩦ ᨠᩢ ᨴᩢ ᨠᩣ ᨡ᩵ ᩃᩣ,ᨧᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᨺ᩶ᩣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨲᩥ ᨩᩣ ᪃ ᩁᩭ᩶ ᨷᩥ ᨸᩣ。(ᩮᨩ᩶ ᩮᩮᨼ᩵)