new tai | old tai | 中文

ᩮᨾᩥ ᨿᩣ ᩮᨧᩥ ᨡ᩶ᩬᩁ ᨲᩬᨾ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨻᨶ ᨶᩴ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᩰᨤ᩵ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᩱᨽ᩵

作者:ᨵ᩶ᩤ ᨪᩥ 时间:2018-12-29 08:23:00

  2b-2.jpg

   ᨡ᩵ᩣ ᩈᩣ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᩮᨻᩥᩬ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨸᩫ ᩁᩬᨦ ᨾᩫ ᨧᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᩈ ᩮᩉᩥᩋ,ᩮᨯᩥ ᩣ᪂ ᩋᩬ᩵ᨠ ᪃ ᨤ᩵ ᨳᩨ ᧗ ᨤ᩵,ᨹ᩶ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᨴᩤ ᩮᨧᩥ ᩮᨾᩥ ᨿᩣ ᩮᨧᩥ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩴ ᨻᩣ ᨹ᩶ ᩈᩢᨠ ᩱᨧ ᨺ᩵ ᩮᩮᩃ᩶、ᨵᩬ᩶ᩁ ᩅ、ᨣ᩵ᨦ ᨡ᩵ ᨩ ᩮᨸ ᩉ᩵ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ,ᩱᨸ ᨳᩨ ᨷ᩶ᩤ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᨡᩬᩁ ᩮᨣᩥᩬ ᨪ᩵ᩁ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩈ ᩉᩢᨠ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨾ ᩰᨤ᩵ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᨦ,ᨿ᩷ᩬ ᩴ ᩱᨽ᩵ ᨩᩫ ᩉᩣ ᨡ ᩱᨧ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᨦ ᩈᨠ ᨵ᩷ᩬ ᩉ ᨦᩣ。

  ᨹ᩶ ᩈ ᩉᩢᨠ ᩱᨧ ᩐᩢᩣ“ᨷᩢ ᨾᩦ ᪃ ᨹ ᨠᩣ ᨧᩢ ᨽ ᩮᩮᨴ  ᪑ ᨲᩣ ᨹ᩷ᩬ ᩉᩢ ᨣᩢ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ”ᩮᨸ ᨲᩣ ᩉᩣ,ᩀ᩵ᩱᨶ ᨡᩬᩁ ᩮᨣᩥᩬᨪ᩵ᩁ ᧗ ᨷ᩶ᩤ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᩰᨤ᩵ ᩀ᩵ ᨠᩥ,ᨩᩦ ᩴ、ᩮᨲᩥ ᨩ᩵ᩭ ᩱᨽ᩵ ᩱᨶ ᨷ᩶ᩤ ᨹ᩶ ᨠᩣ ᨷ᩶ᩤ ᩰᨡ᩵。ᨹ᩶ ᩈ ᩉᩢᨠ ᩱᨧ ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩰᨿ ᩈᨦ ᩰᨤ᩵ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨷ᩶ᩤ ᨴ᩵ᩴ ᩉᩨ ᩱᨽ᩵ ᩱᨶ ᨷ᩶ᩤ。ᨲᩣ ᩋ᩵ᩬᨠ ᩮᩮᩁ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ,ᩰᨤ᩵ ᨴᩦ ᩀ᩵ ᨠᩥ ᨩ᩵  ᨷ᩶ᩤ ᨣᩢ ᩉᩫᨯ ᩱᩈ ᨾᩣ。

  ᨲᩣ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩶,ᨠᩣ ᨹ᩶ ᩈ ᩉᩢᨠ ᩱᨧ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᨻᩬᨠ ᨶᩥ ᩮᨸ ᩮᨾᩥ ᨿᩣ ᩮᨧᩥ ᨲ᩾ ᨸᩦ ᨶᩥ ᨾᩣ ᩮᨲᩥ ᨩᩭ᩵ ᨷ᩶ᩤ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩱᩀ᩵ ᩉᩅ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪂ ᨶ᩾。

  (ᨵ᩶ᩤ ᨪᩥ)