new tai | old tai | 中文

ᩐᩢ᪁ ᨣ ᨸ᪁ ᨽ᪁ ᩈ᪁ ᨤ᩵᪁ ᨶᩥ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠ᪁ ᩰᨹᩬ ᨲᩥ ᨡ᩶᪁ ᩁ᩶ᦻ ᨣᩫ ᨦ᪁ ᨩᩫ ᩉᦻ ᩮᨿᩥ ᩁᩢ

作者: 时间:2018-12-25 16:57:27

 3b-3.jpg

 ᨡ᩵᪁ ᩈ᪁ ᩰᩁ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨽᩥ ᩮᨾᩥᩬ ᨯ᩵ᩁ,ᨠ᩵ᩣ ᨩᩥ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩯᨩ ᨪ᩶᪁ ᩮᩮᩀ᩵  ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩮᨡ᩾᪁ ᨳᩨ ᨠ᩷ᩬ ᩉᩫ ᨪ᩵ᩁ ᨾᩥ ᩮᩮᨪ ᨩ ᨠ᩷ᩬ ᩉᩫ ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨾᩥ ᩃᨦ ᩮᨧᩥ,ᩐᩢᩣ ᨣ ᨸ᪁ ᨽ᪁ ᩈ᪁ ᨤ᩵᪁ ᨶᩥ ᩈᩢ ᩯᨠ᩶ ᩋᨳ ᩱᨶ ᩈᨶ  ᨠ᪁ ᩰᨹᩬ ᨲᩥ ᨡ᩶᪁ ᩁ᩶ᦻ ᨣᩫ ᨦ᪁ ᨶ᩾ ᩉᩨ ᨻ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩯᨾ᩵  ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ,ᩯᨳ ᨾ᪁ ᨿᩢ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠ᪁ ᨼ᩶᪁ ᨴᩡ ᨠᩢ ᩀ᪁ ᨺᩥ ᩀ᪁ ᨻ᪁、ᩃᩣ ᩮᨻ ᨶᩢ ᩱᨯ᩶ ᨶᩢ ᨸᩬ᩶ᨾ ᨼᩢ ᨸ᩵᪁ ᩱᨾ᩶ ᨹᩥ ᩰᨴ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨲ᩵᪁᩻,ᩉ᪁ ᩉᩨ ᨻ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩯᨾ᩵  ᩮᨿᩥ ᩁᩢ ᨴᩡ ᩯᨴ᩶。

 ᨷᩤ᩶ ᨠ᩷ᩬ ᩉᩫ ᨸᩁ ᨻᦻ ᩉᦻ ᩮᨸ ᨽ᪁ ᩈ᪁ ᨤ᩵᪁ ᨶᩥ,ᨹ᩶ ᨠ᩵᪁ ᨩᩥ ᨽ᪁ ᩈ᪁ ᨤ᩵᪁ ᨶᩥ ᩁᩬᨾ ᨻᩬᨦ ᨠ᪁ ᩯᨩ ᨧᩥ,ᩐᩢ᪁ ᨠ᪁ ᩰᨹᩬ ᨲᩥ ᩈᨶ   ᨡ᩶᪁ ᩁ᩶ᦻ ᨣᩫ ᨦ᪁ ᪁᪃ ᨾ ᩮᨿ᪁ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᨡ ᨸ᩵᪁ ᩈᩦ ᨡ᩵᪁ ᩈᦻ ᨴᩭ 、ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨡ ᨸ᩵᪁、ᩯᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠ᪁ ᩰᨹᩬ ᨲᩦ ᨡ᩶᪁ ᩁ᩶ᦻ ᨣᩫ ᨦ᪁ ᩋᩢ ᨸ ᩯᩉ᩵ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ ᨶ᩾ ᩈ᩶ ᩈᩬᩁ ᨩᩫ ᩉᩣ。 ᨴᩤ᩵ ᩅᩤ᩵:“ᩮᨻᩥᩬ ᩱᨤ᩵ ᩉᩨ ᨻ᩷ ᩯᨾ᩵  ᨩᩫ ᩉᦻ ᩯᨤ᩶ᩁ  ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶ ᩋᨳ ᩱᨶ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᩁ,ᨹ᩶ ᨡ᩶᪁ ᨲ ᩱᨲ᩵ ᨲ᪁ ᨣ ᨸ᪁ ᨽ᪁ ᩈ᪁ ᨾ᪁ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᩁ、ᩈᩢ ᩯᨠ᩶,ᩉ᪁ ᩋᩥ ᩮᩮᩁ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨠ᩶ ᨻ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩯᨾ᩵ ,ᩮᨿᩬ ᩉᩢ ᩮᨸ ᨲ᪁ ᨯᩦ ᩋᩬ᩵ᨠ ᨾᩣ ᨳᩢ ᨳᩦ。”

 ᩈ ᨪᩫ ᨠᩢ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩮᩈ ᧟,ᨠ᩵᪁ ᨩᩥ ᩯᨷ᩵ ᩮᨸ ᪃ ᩉ᩵,ᩋᩬᩁ ᨩᩬᨾ ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᩁ  ᩉ᩵ ᨩᩫ ᨵᩤ ᨠ᪁ ᨲᩨ ᨲ᩷ ᨡ᩶᪁ ᩁ᩶ᦻ ᨣᩫ ᨦ᪁、ᨠ᪁ ᨼ᩶᪁ ᨴᩡ ᨶᩢ ᩱᨯ᩶ ᨶᩢ ᨸᩬ᩶ᨾ ᨼᩢ ᨸ᩵᪁ ᩱᨾ᩶ ᩓ ᨠ᪁ ᨼ᩶᪁ ᨴᩡ ᨠᩢ ᩀ᪁ ᨺᩥ ᩀ᪁ ᨻ᪁  ᪃ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨶᩥ,ᩮᨡ᩾᪁ ᨳᩨ ᩀ᩶᪁ ᩮᩁᩥ ᨻ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩯᨾ᩵  ,ᨹ᩶ ᨲ᩷ ᨹ᩶  ᩯᨹ᩵ ᩈᩬᩁ,ᩰᨿᩬ ᩴ ᨻ᩷ ᩱᩁ᩵ ᩯᨾ᩵  ᩐᩢ᪁ ᨠ᪁ ᩰᨹᩬ ᨲᩥ ᨡ᩶᪁ ᩁ᩶ᦻ ᨣᩫ ᨦ᪁ ᨺᨦ ᨶᩦ ᨧᩫ ᩉᩣ ᩮᨡ᩾᪁  ᩁᩥ ᩁ᪁ ᨷᩤ᩶ ᩰᨡ᩵,ᩀᩬ᩶ᨦ ᨿ᩷ ᩮᨡᩢ᪁ ᨴᩤ᩵ ᩉᩢ ᩉ᪁ ᨲᩨ ᨲ᩷ ᨠ᪁ ᩀ᩶᪁ ᩉᩨᨯ᩵ ᨷᩢ ᨯᩦ ᩓ ᨠ᪁ ᩃ᪁ ᩮᨻ ᨹᩥ ᩋ᪁ᨩ᪁ ᨺᨦ ᨶᩥ。(ᨿ᩾ ᨿᨦ)