new tai | old tai | 中文

ᨲ᩵ᩣ ᨲ ᨯᩢ ᩱᨼ ᨸ᩵ᩣ ᩱᨾ᩶ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩉᩢ ᩮᩮᩉ᩵ᩁ ᨠᩣ ᨹ᩵ᨯ ᨹᩣ

作者: 时间:2019-01-18 17:59:57

 C0117004-03b-刘大江.jpg

    ᩮᨯᩥ ᩣ ᩰᩃ ᧘ ᨤ᩵,ᨲ᩵ᩣ ᨲ ᨯᩢ ᩱᨼ ᨸ᩵ᩣ ᩱᨾ᩶ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩉᩢ ᩮᩮᩉ᩵ᩁ ᨠᩣ ᨹ᩵ᨯ ᨹᩣ。

    ᩉᩣ ᩅᩢ ᨾᩦ,ᨴᩤ ᩅ ᨲ᩵ᩣ ᨲ᩵ ᨶᩥ ᨿᩢ ᨠᩣ ᩉᩢ ᩮᩮᩉ᩵ᩁ ᨼ᩶ᩣ ᩱᨼ ᨯᩢ ᩱᨼ、ᨹ᩵ᨯ ᨹᩣ ᩱᨶ ᩴ 、ᨹ᩵ᨯ ᨹᩣ ᩮᨾᩬᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᨯᩦ ᩱᩉ 、ᩀ᩵ ᩉ᩶ ᨣᩬᨦ ᨹ᩵ᨯ ᨹᩣ ᨺᨦ ᨶᩥ。ᨩ ᨶᩫ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨴᩗᩢᩣ ᩱᨸ ᩮᨩᩥ ᩮᩮᨪ᩵ ᨼ᩶ᩣ ᨩᩨ ᨲ᩵ ᩁ᩵ ᩁᩁ,ᨹᩬ᩷ ᨴᩬᨦ ᨩᩨ ᨴᩁ ᨻᩡ ᨠᩣ ᨹ᩵ᨯ ᨹᩣ,ᨧᩨ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᨪ ᨹ᩶ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨣᩢ ᩉᩢᨠ ᨡᩢ ᪆ ᨣᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨩ᩵ᨦ ᨲ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᨩ ᨹ᩶ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨣᩢ ᩉᩢᨠ ᨡᩢ ᩮᩮᨲ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᨠᩦ ᨣᩥ,ᩮᨻᩬᩥ ᩮᨿᩬ ᨠᩣ ᩉᩢ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ ᨸᩦ ᩱᩉ᩵ ᩉ᩶ᩣ ᩮᩮᩁ ᨯᩦ ᩱᩅ᩶。(ᨤ᩶ᨦ ᨣ᩵ᩣ ᨤ᩶ᩣ)