new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩋᩬ᩵ᩁ ᩮᨾᩬᩥ ᨾᩨ ᨻᩭ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨯᩭ᩶ ᨴᩤ ᨠᩦ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ

作者: 时间:2019-02-13 11:13:21

C0204002-01b-李建洪.jpg

ᩮᨻᩬᩥ ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᩮᩮᨩ ᨯᩬᨾ ᩰᨸ ᨣᩤ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨯᩭ᩶ ᨴᩤ ᨠᩦ ᩮᨾᩬᩥ ᨾᩨ ᨻᩭ ᩮᨯᩥ ᪃  ᩱᩉ᩵ ᩉᩬ᩷ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩃ ᩮᩮᨷ ᨠᩣ ᩃᩥ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨯᩭ᩶ ᨴᩤ ᨠᩦ ᨧᩢ ᨽ ᩮᩮᨴ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨳ ᨷᩤ ᪑,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨯᩭ᩶ ᨴᩤ ᨠᩦ ᩮᨾᩬᩥ ᨾᩨ ᨻᩭ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ,ᩮᨾᩬᩥ ᨯ᩵ᩁ,ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᨩᩥ ᨪᩨ ᩋ᩵ᩣ ᩅ ᨩ ᨶᩫ ᩮᨩᩥ ᨪᩨ ᨿᩬ᩷ ᩮᩮᨩ᩵ ᨩᩥ、ᩮᨩᩥ ᨼ᩶ᩣ ᨣᩤ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᨶ᩶ᨦ ᩮᩮᨶ᩶ ᨩᩥ、ᩮᨩᩥ ᩮᩉᩥ ᨧᩥ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵ᩣ ᨩᩥ ᩓ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨤᩣ ᨣᩤ ᨺᨦ ᨶᩥ ᨩ ᩮᨸ ᩉ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ,ᩮᩮᨹ᩵ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩋᩬᩁ ᩮᨾᩬᩥ ᨾᩨ ᨻᩭ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨯᩭ᩶ ᨴᩤ ᨠᩦ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩱᨽ。(ᩰᩃ᩶ ᨠ᩵ ᨤ᩶ᩣ)