new tai | old tai | 中文

ᩃ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ ᩮᨶᩥᩬ ᨲᩫ ᨠᩣ ᨿᩣ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ

作者: 时间:2019-02-15 09:08:35

C0212008-01b-李建洪.jpg

ᩮᨾᩬᩥ ᨾᩨ ᨻᩭ ᩮᨯᩥ ᪃  ᩱᩉ᩵ ᩉᩬ᩷,ᩉ᩷ ᩀᩣ ᩰᩁ ᩀᩣ ᨶ᩶ᨦ ᩮᨤᩥ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨷᩢ ᨽᩣ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨲᩫ ᨤᩥ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩀᩣ ᩰᩁ ᩀᩣ ᨲᩣ ᩮᩈᩥᩋ ᩱᨸ,ᩮᨻᩬᩥ ᩮᨶᩥᩬ᩵ ᨲᩫ ᨠᩣ ᨿᩣ ᨩᩫ ᩉᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᩢ ᩃ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ ᩱᩅ᩶ ᨯᩦ,ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᩮᩮᨹ᩵ ᩋᩬᨠ  ᩱᨶ ᩋᩢ ᩁᩢ ᩉᨾ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ、ᨳᩣ ᨣ᩵ᨦ ᨣᨱ ᨶ᩾。(ᨤ᩶ᨦ ᨩᩣ ᨪ᩵ᩁ)