new tai | old tai | 中文

ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩮᩮᨻ᩵ ᨼ᩶ᩣ ᨣᩤ ᩃᩥ ᨩᩨ ᨲ᩵ ᨩ ᨶᩫ ᨸ᩵ᩁ ᩮᨤᩥ ᩱᩉ᩵ ᩓ ᩰᨠᩬ ᩮᩮᨸ᩵ ᩕᨲᩣ ᨲ᩾ ᩮᨸ

作者: 时间:2019-01-04 11:06:07

C0103007-01b-李建洪.jpg

  ᩮᨯᩥ ᩣ ᩰᩃ ᨤ᩵ ᪑,ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩮᩮᨻ᩵ ᨼ᩶ᩣ ᨣᩤ ᩃᩥ ᨩᩨ ᨲ᩵ ᨩ ᨶᩫ ᨸ᩵ᩁ ᩮᨤᩥ ᩱᩉ᩵ ᩓ ᩰᨠᩬ ᩮᩮᨸ᩵ ᩕᨲᩣ。ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨺ᩵ ᨩ ᨪᩦ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᩓ ᨸᩣ ᨣ,ᨲᩫ ᨴᩤ᩵ ᨲ᩵ᩣ ᨲᩣ ᩮᨩᩥ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᩋ᩵ᩁ ᨴᩁ ᨩᩨ ᨲ᩵ ᩰᨠᩬ ᩮᩮᨸ᩶ ᨲ᩾ ᩮᨸ,ᩉᩢᨦ ᩉᩨ ᨾᩥ ᨩᩥ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨾᩦ ᩉ᩶ᩣ ᨲᩣ ᩈᩣ ᩁᩫ ᩱᩉ᩵、ᨡᨶᩥ ᩮᩮᨠ᩵ ᨡᨶ᩺ ᩱᩉ᩵,ᩮᨻᩬᩥ ᩃ ᩅᩢ ᩁᩢᨠᩣ ᨡᩬ᩵ᨷ ᨴᩤ᩶ ᩮᩮᨴ ᨤ ᨴ᩵ᨦ ᩉᩥᨾ、ᨽᩣ ᨻᨶ ᨶᩴ ᨠᩢ ᩓ ᨷ ᩁᩥ ᨠᩣ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨳᩣ ᨠ᩵ᨦ ᨣᨱ。

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨶᩫ。ᨺ᩵ ᩮᨩᩥ ᨩᩣ、ᩮᨩᩥ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵ᩣ ᨩᩥ ᨩᩥ ᨩᩣ ᨴᨦ ᨲ᩵ᩣ ᩃ᩶ᩁ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。(ᩰᩃ᩶ ᨠ᩵ ᨤ᩶ᩣ)