new tai | old tai | 中文

ᨩ᩵ᨦ ᨠ᩵ᨦ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪆ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ

作者: 时间:2019-01-09 09:21:13

    ᨩ᩵ᨦ ᨠ᩵ᨦ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪆ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ

  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ    ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ

 

 ᨸ᩵ᨦ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨩ᩵ᨦ ᨠ᩵ᨦ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᦵᨩᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪆。(ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩀ᩵ ᨿ᩾/ᨳᩬ᩵ᨯ)

 

     ᦵᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ。(ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩀ᩵ ᨿ᩾/ᨳᩬ᩵ᨯ)

  ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᩮᨩᩥ ᨽᩣ ᩱᨴ ᨲᩣ ᨲᩫ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪆ ᨸᨦ ᨠ᩵ᩣ (ᨸᩦ ᪂᪐ᩣ᪉ ᨲᩫ ᩮᨯᩥ ᩣ ᩰᩃ ᧗ ᨤ᩵ ᨧᩬ᩵ᨯ ᨩ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪆)

  ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᨠ᩵ᨦ ᨪᩣ ᨴᩤ ᩮᨩᩥ ᨽᩣ ᩱᨴ ᨲᩣ ᨲᩫ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪆ ᩀ᩵ ᨸᩦ ᪂᪐ᩣ᪉ ᨲᩫ ᩮᨯᩥ ᩣ ᩰᩃ ᧗ ᨤ᩵ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩮᨩᩥ ᩅ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᪃᧘ ᨣᩫ、ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᩉᩫᨷ ᨻ ᩣ᪐ ᨣᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩮᨩᩥ ᨩᩥ ᩅ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶、ᨹ᩶ ᩐᩢᩣ ᨧᩥ ᩱᩈ᩵ ᩱᨧ ᩮᩈ ᨺ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨲᩥ ᨩᩣ ᩓ ᨹ᩶ ᨲᩣ ᨲᩣ ᨳ᩶ᩣ ᩱᨲ᩶ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨩᩥ ᨴᩤ ᨲ᩵ᩣ ᨡ᩵ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᧘ ᩃᩣ ᨽᩬ᩵ᨦ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。

  ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨾᩦ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩁᩢ ᨼᩢ ᩓ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᨠᩣ ᨣᩨ ᨸᩬᨦ ᩋᩢ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᩋᩢ ᩮᩮᨣ᩵ ᩉᩨ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨶ᩾,ᩁᩢ ᨼᩢ ᩓ ᩈᩥ ᩰᨧ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨩᩬ᩵ᨦ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ  ᪂᪐ᩣ᧘ ᨲᩫ,ᩈᩥ ᩰᨧ ᨧᩬ᩵ᨯ ᨩ《ᨤᩣ ᩉᩢ ᩈᨯ ᨡᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨠ᩵ᨦ ᩣ᪂ ᨻᩢ  ᩮᨩᩥ ᩅ ᨲᩥ ᨯ᩶ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨠᩣ ᨴᩤ ᩮᨧᩥ ᨩᩥ ᨣᩤ ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ ᨸᩣ ᩉᩅ》。ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨧ᩵ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᨯᩦ ᩅᨲ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨸᩦ ᪂᪐ᩣ᪉ ᨲᩫ。 

  ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᩁᩬ᩶ᨦ ᩮᩁ,ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩅᩢ ᩮᩮᩅ ᨩᩬᨾ ᨲᩣ ᨴᩤ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᩋᩢ ᩐᩢᩣ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨵ᩶ᨦ ᨧᩨ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩮᩮᨠ᩵ ᩱᨧ ᨶ᩾,ᩀ᩵ ᩱᨲ᩶ ᩮᨪᩥ ᩅ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨠᩬ᩵ᩁ ᩋᩬᩁ ᩉ᩾,ᩉᩢ ᩉᩣ ᩉᩣ ᨵᩤ、ᨹᩣ ᩮᩮᨻ᩶ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᩀᩣ、ᩮᩮᩉ᩵ ᨠ᩶ᩣ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩱᨸ、ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ,ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᨠᩣ ᨵᩤ ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ ᩰᩁ ᨠᩣ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᨩ ᨿ ᨩᩡ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᨲᩣ ᩉᩣ ᨩ᩵ ᩮᨩᩬᩥ ᩋᩢ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩅᨲ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᨶ᩾,ᩮᨻᩬᩥ ᩮᨩ ᨿ ᨩᩡ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩮᩈ ᨮᩦ ᨶᩭ᩶ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨯ ᨧᩫ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ ᩱᩉ᩵,ᩐᩢᩣ ᨲᩣ ᨯᩦ ᩮᩮᨤ᩶ ᨯᩦ ᩋ᩵ᩁ ᨦᩢ ᨩ᩵ᨦ ᨤ᩶ᩣ ᩮᨿᩥ ᨾᩥ ᨠ᩵ᨦ ᩰᨤ᩶ ᩰᨣ᩶ ᨲ᩾ ᩮᨸ ᩱᨯ᩶ ᧗᪐ ᨤ᩵ᨾ ᩱᨤ᩵。(ᨿ᩾ ᩮᩮᨿ᩶ ᩮᩮᨿ᩶、 ᩃᩥ ᩀᩦ ᨩᩥ)