new tai | old tai | 中文

ᩮᨪᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩀᩬ᩶ᨦ ᨿᩬ᩷ ᨣ᩵ᨦ ᩉ᩵ ᩮᩮᨿ᩶ ᩓ ᩉ᩵ ᨩᩫ ᨣ᩵ᨦ ᩉ᩵ ᩮᩮᨿ᩶ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩈᩫ ᩱᨧ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᪆

作者: 时间:2019-01-11 18:00:26

  ᩮᨯᩥ ᩣ ᩰᩃ ᪉ ᨤ᩵,ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩀᩬ᩶ᨦ ᨿᩬ᩷ ᨣ᩵ᨦ ᩉ᩵ ᩮᩮᨿ ᩓ ᩉ᩵ ᨩᩫ ᨣ᩵ᨦ ᩉ᩵ ᩮᩮᨿ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩈᩫ ᩱᨧ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᪆ ᨣᩨ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᨯᩦ ᨣᩫ ᩉ᩵ᩣ ᩀ᩵ ᩮᨾᩥ ᩮᩮᩈ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ,ᩁᩬ᩶ᨦ ᩮᩁ ᨣ᩵ᨦ ᩉ᩵ ᩮᩮᨿ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᨯᩦ ᨣᩫ ᩉᩣ ᩮᨸ ᩮᩮᩅ᩵ ᩮᩮᨿ,ᨲ᩾ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨳᩨ ᩈᨯ ᨿᩫ ᩈᨦ ᨵᩦ ᨯᨦ ᩕᨷ ᩮᩈᩥ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩰᨩ᩵ ᩈ ᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨡᩨ ᩈᨦ ᩈᨦ,ᨷᩢ ᩃᩨ ᩮᩈ ᩈ᩶ᩁ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨣ ᨻᩨ、ᨧᩨ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᨳ᩵ᨠ ᨵᩤ,ᩉ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨠᩣ ᩱᩉ᩵、ᨲ᩾ ᩮᨿᩬ ᨩᩬ᩶ᨦ ᨠᩣ ᨳᩣ ᨠ᩵ᨦ ᨣᨱ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᩈ ᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᩉᩣ ᨵᩤ ᩱᩉ᩵ ᨳᨠ ᨵᩤ ᩱᩉ᩵,ᩮᨻᩬᩥ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨿᩥ ᩶ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩱᩉ᩵ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ。

  ᨲᩣ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩶,ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩀᩬ᩶ᨦ ᨿᩬ᩷ ᩉ᩾ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨾᩦ ᨲ᩵ᩣ ᨲ᩵ ᨠᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵ᩣ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨧᩬ᩷ ᨸᨠ ᨩ ᨩᩨ ᩈᨦ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ“ᩉ᩵ ᨩᩫ ᨣ᩵ᨦ ᩉ᩵ ᩮᩮᨿ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩈᩫ ᩱᨧ”;ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨯᩬᨾ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᩅᨠ ᩓ ᩋ᩵ ᨯᩦ ᩈᩦ ᨠ᩶ᨦ ᩮᩮᨲ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᩉ᩵ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨡᩬᨦ ᨾᩦ ᨠ᩵ ᩃᩢ ᨣᩫ ᩓ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨧᩬ᩷ ᨧᩫ ᩉᩣ ᨣ᩵ᨦ ᨣᨱ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ ᨵᩦ ᪑; ᩮᩮᨵ᩶ ᩰᨻ᩵ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᨩ ᩮᩀᩥ ᨤᩬ᩶ᨦ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨩᩦ ᩮᩮᨩ ᩮᩮᨩ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᨵᩦ ᪂ ᨧᩬ᩷ ᨸ᩵ᨠ ᨧ ᩮᨸ“ᨣ᩵ᨦ ᩉ᩵ ᩮᩮᨿ᩶ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩈᩫ ᩱᨧ”; ᩮᨴᩤ᩶ ᩉᩦ ᨪ᩶ᨦ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᨩ ᩮᩀᩥ ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩅᨲ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨴᩤ᩵ ᩃᩬ᩷ ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨧᩬ᩷ ᨧᩫ ᩉᩣ ᨣ᩵ᨦ ᨣᨱ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ ᨵᩦ ᪑。