new tai | old tai | 中文

​ᩮᨪᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩀᩬ᩶ᨦ ᨿᩬ᩷ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩓ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩈᩫ ᩱᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪆

作者: 时间:2019-01-11 18:00:26

  ᩮᨯᩥ ᩣ ᩰᩃ ᪉ ᨤ᩵,ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩀᩬ᩶ᨦ ᨿᩬ᩷ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩓ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩈᩫ ᩱᨧ ᨿᩥ ᩶ ᩮᨪᩥ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪆ ᨣᩨ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨸᩨ ᩈᩣ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᨯᩦ ᨣᩫ ᩉᩣ ᩀ᩵ ᩮᨾᩥ ᩮᩮᩈ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ,ᩁᩬ᩶ᨦ ᩮᩁ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᨯᩦ ᨣᩫ ᩉᩣ ᩮᨸ ᩮᩮᩅ᩵ ᩮᩮᨿ,ᨲ᩾ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨳᩨ ᩈᨯ ᨿᩫ ᩈᨦ ᨵᩦ ᨯᨦ ᩕᨷ ᩮᩈᩥ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᩋᩢ ᨾᩦ ᩉ᩵ᩁ ᩮᩁᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩈ ᩱᩉ ᩱᩉ᩵ ᨡᩨ ᩈᨦ ᩈᨦ,ᨷᩢ ᩃᩫ ᩈ᩶ᩁ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨣ ᨻᩨ、ᨧᩨ ᩉ᩾ᩁ ᨠᩣ ᨳᨠ ᨵᩤ,ᩉ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨠᩣ ᩱᩉ᩵、ᨲ᩾ ᩮᨿᩬ ᨩᩬ᩶ᨦ ᨠᩣ ᨳᩣ ᨠ᩵ᨦ ᨣᨱ,ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩕᨷ ᨠᩫ ᨳᩨ ᩈ ᩱᩉ ᩱᩉ᩵ ᩉᩣ ᨵᩤ ᩱᩉ᩵ ᨳᨠ ᨵᩤ ᩱᩉ᩵,ᩮᨻᩬᩥ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨿᩥ ᩶ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩱᩉ᩵ ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᨤᩨ ᨷᩢ。

 ᨲᩣ ᩱᨯ᩶ ᩁ᩶,ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᩀᩬ᩶ᨦ ᨿᩬ᩷ ᩉ᩾ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨾᩦ ᨲ᩵ᩣ ᨲ᩵ ᨠᩢ ᩀᩣ ᨺᩥ ᩀᩣ ᨻᩣ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨣ᩵ᨦ ᩋ᩵ᩣ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᨧᩬ᩷ ᨸᨠ ᨩ ᨩᩨ ᩈᨦ ᩮᩁᩬᩥ ᩮᩁᩥ“ᩰᩁ ᨠᩣ ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩈᩫ ᩱᨧ”;ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨯᩬᨾ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᩅᨠ ᩓ ᩋ᩵ ᨯᩦ ᩮᩈ ᨠ᩶ᨦ ᩮᩮᨲ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᩉ᩵ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨡᩬᨦ ᨾᩦ ᨣ᩵ ᩃᩢ ᨣᩫ ᩓ ᨠᩣᩡ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨧᩬ᩷ ᨧᩫ ᩉᩣ ᨣ᩵ᨦ ᨣᨱ ᨵᩦ ᪑; ᩮᩮᨵ᩶ ᩰᨻ᩵ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᨩ ᩮᩀᩥ ᨤᩬ᩶ᨦ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᩮᩮᨩ ᩮᩮᨩ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᨵᩦ ᪂、ᩮᨩᩥ ᩮᩮᨩ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨡ᩵ ᩅ ᩮᩮᨿ᩶ ᨧᩬ᩷ ᨸ᩵ᨠ ᨧ ᩮᨸ“ᨹ᩶ ᨶᩢ ᨠᩣ ᩱᨽ᩵ ᩮᨾᩥ ᩈᩫ ᩱᨧ”; ᩮᨴᩤ᩶ ᩉᩦ ᨪ᩶ᨦ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᨩ ᩮᩀᩥ ᨤᩬ᩶ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᩅᨲ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨴᩤ᩵ ᩃᩬ᩷ ᩮᨾᩥ ᩉᩛᩣ ᩮᩮᩈ᩵ ᨧᩬ᩷ ᨧᩫ ᩉᩣ ᨣ᩵ᨦ ᨣᨱ ᨵᩦ ᪑。(ᨾᩣ ᨿᩥ)