new tai | old tai | 中文

ᨻᩡ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩈ᩵ ᨵᩤ ᨻᩭ  ᩱᩉ᩵ ᩓ ᨻᩭ ᩮᨯᩥ ᪃  ᩱᩉ᩵ ᩉᩬ᩷

作者: 时间:2019-01-18 18:05:39

C0118007-01b-李建洪.jpg

ᩮᨯᩥ ᩣ ᩰᩃ ᩣ᪆ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᩮᨧᩥ ᨼ ᨩ ᨶᩫ,ᩮᨩᩥ ᩅ ᩮᩮᨪ᩵ ᨪᩬ᩶ᩁ ᨸ᩵、ᩮᨩᩥ ᩮᩅᩥ ᨵᩦ ᨣᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩᩥ、ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩅ ᩮᩮᨪ᩵ ᨪᩬ᩶ᩁ ᨸ᩵、ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩈᩨ ᩮᩅᩥ ᨵᩦ ᨣᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨩᩥ ᨵᩤ ᨸ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩈ᩵ ᨵᩤ ᨻᩭ ᨸᩦ ᩱᩉ᩵ ᩓ ᩮᨯᩥ ᪃  ᩱᩉ᩵ ᩉᩬ᩷ ᩋᩢ ᩐᩢᩣ “ᨤᩣ ᩉᩢᨦ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩮᩁᩢᩣ.ᩅᨯ ᨱ ᨵᨾ᩺ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩉᩨᩁ᩵ ᩮᩁᩥ” ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᩋ ᨳ ᩱᨶ ᨶ᩾ ᩀ᩵  ᨻᩣ ᨪ᩵ᩁ ᩅ ᨡ᩵ ᨠᩣ ᨪᩣ ᩮᨧᩥ ᨩ ᨶᩫ。ᨠᩣ ᨡᩢ ᨼᩬ᩶ᩁ ᩈ᩵ ᨳᩣ ᩐᩢᩣ ᨠᩣ ᨧᩥ ᩮᩮᨳ᩶ ᩱᨧ ᨴᩤ、ᨠᩣ ᩈᨠ᩺ ᩮᩈᩥ ᩮᩮᩉ᩵ ᨴᩤ ᩈ᩵ᨦ ᩉᩨ ᨩᩫ ᩉᩣ。(ᩰᩃ᩶ ᨠ᩵ ᨤ᩶ᩣ)