new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᨩᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪄

作者: 时间:2019-01-22 17:41:35

C0122010-01b-曾崇明.jpg

  ᩮᨯᩥ ᩣ ᩰᩃ ᪂ᩣ ᨤ᩵,ᩮᨩᩥ ᨩᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᧘ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪄ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩮᨪᩥ ᩮᨧᩥ ᩮᨪ᩶ ᨺ᩵ ᨩ ᨪᩦ、ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩮᨪᩥ ᩀᩦ ᩮᨤᩥ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨧᩨ ᨸᩣ ᨣ。ᨴᩤ᩵ ᩮᨪᩥ ᩅᩤ᩵,ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᨷᩢ ᩮᨼᩥ ᩱᩉ,ᩮᩮᨩ ᩮᩮᨩ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨴᩤ ᨣᩢ ᨤᩥ ᨹᩬᨷ ᨧᩬᨯ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᩉ᩾ᩁ ᨣᩢ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩮᨩᨿ ᨩ ᨹᩬᨷ ᩮᩮᨻ᩶ ᨠᩣ ᨴᩨ ᨲᩬ᩷ ᨠᩣ ᩰᨽᩡ ᨽ᩾,ᩮᨻᩬᩥ ᩮᨩ ᨿ ᨩ ᨹᩣ ᩮᩮᨻ᩶ ᩮᩈᩨ ᩈᨦ ᨤᩣ ᨻᩫ ᨧᩣ ᨠᩣ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ、ᩮᨩ ᨿ ᨩ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᩮᩈ ᨮᩦ ᨶᩭ᩶ ᨹᩬᨷ ᨧᩬ᩵ᨷ、ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨿ᩶ᩣ ᨷᩤ ᨠ᩶ᩣ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨣ᩵ᨦ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨠ᩶ᩣ ᩮᩮᨡ ᩓ ᩅᩥ ᩱᨶ ᨯᩦ。

  ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᨹ᩶ ᩮᨸ ᩮᨩᩥ ᩅ ᨺ᩵ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᨩᩣ ᩰᩃ᩶ ᨤ᩶ᨦ ᩮᩮᨩ᩵ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨽ᩵ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩮᨩᩥ ᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨡ᩵ ᩮᨸ ᩮᨣ᩾ᩣ ᨩᩩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩮᨩᩥ ᩅ ᨪ᩶ᩣ ᩅ、ᩮᨩᩥ ᨩᩥ ᩅ ᨪ᩵ ᨧᩥ、ᩮᨩᩥ ᩮᩮᨩ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩅ ᨩ ᩮᩀᩥ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᨪᩥ ᨩᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣᩣ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪄。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᩀ᩵ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᨩᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪉ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪃,ᩀᩦ᩵ ᨩ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᩮᩮᨡ ᨴᩤ ᨣᩢ ᨤᩥ ᩋᩢ ᩮᩮᨲ᩵ ᨴᩤ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩉᩅ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᩣ᪉ ᨾᩣ,ᩁᩬᨾ ᨻᩬᨦ ᩴ ᨩ᩵ᩣ ᨠᩣ ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ ᨡ᩵ᩣ ᩱᨡ ᪄᪐  ᨤ᩵ᨾ ᩱᨤ ᨾᩣ ᨴᩤ ᨸ᩵ᩁ ᩱᨣ ᨲᩫ ᨲᩫ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩃᩨ ᩮᩮᩃ,ᩮᨻᩬᩥ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨠᩣ ᨩᩥ ᩮᩮᨩ ᩮᩮᨩ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᩈ ᩱᩉ ᩱᩉ᩵ ᨩᩦ ᩮᩮᩈ᩶ ᩈᩣ ᩉᩫ ᨻᩣ,ᩮᨻᩬᩥ ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨴᩤ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᩕᨷ ᩮᩈᩥ ᨣ᩵ᨦ ᩁᩣ ᨩ ᨣᩬᨦ ᨣ᩶ ᩉᩁ。ᨴᩤ ᩅ(ᨴᩤ ᨩ) ᨩ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩓ ᩰᩁ ᨠᩣ ᨩᩥ ᩮᩮᨩ ᩮᩮᨩ᩵ ᨪ᩶ᩣ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩓ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᨻᨶᩴ ᨠᩢ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ,ᨻᨶᩴ ᨠᩢ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ ᨩᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪉ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪃ ᩓ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩮᨪᩥ ᨩᩥ ᩅ ᨸᩣ ᨳ᩶ᩁ ᩣ᪐ ᨴᩢ ᨾᩁ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨻᩬᨠ ᨵᩦ ᪄ ᨾᩣ,ᩁ᩵ ᩁᩁ ᩁ᩶ ᩮᩮᨧ᩶,ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩫ ᨴᩦ,ᨴ᩶ᩁ ᨿ᩶ ᨸ᩵ᨦ ᩮᨶᩥ ᨠᩣ ᩈ᩶ᩣ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᨸᩬ᩵ᨯ ᩃ᩶ᩁ ᨴᩤ ᩓ ᨠᩣ ᨴᩨ ᨲᩬ᩷ ᨠᩣ ᩰᨽᩡ ᨽ᩾ ᩈ ᩱᩉ᩵ ᩱᩉ᩵。