new tai | old tai | 中文

ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ

作者: 时间:2019-01-31 17:34:42

  ᩮᨯᩥ ᩣ ᩰᩃ ᪂᧘ ᨤ᩵,ᨠᩣ ᩱᨩ᩶ ᩮᩮᨲ᩵ ᩈᩨ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨸᩨ ᩈ᩶ᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ ᩀ᩵ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᨩ ᨽᩬ᩶ᨾ。ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᨸᩬ᩵ᨦ ᨸ᩵ᩣ ᩓ ᩮᩮᩈᩡ ᩮᩮᨷ᩵ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᩮᨾᩬᩥ ᨪ᩶ᩣ ᩮᩮᨩ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨻᩫ ᨧᩣ ᩰᨴ ᨹᩬᩁ ᩱᨶ ᩮᨩᩥ ᩮᩁᩢᩣ ᨸᩬ᩷ ᩉᩢ ᨶ᩾,ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨻᩫ ᨧᩣ ᩰᨴ ᨹᩣ ᨴᩢ ᩮᨩᩥ  ᪂᪐ᩣ᪉ ᨲᩫ。

  ᩱᨶ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩮᨪᩥ ᩮᩮᩉ᩶ᩁ,ᩰᩁ ᨠᩣ ᨩ᩵ ᨴᩦ ᨩ᩵ ᨳ᩶ᩣ ᨧᩢ ᩱᨯ᩶ ᩐᩢᩣ ᨤᩣ ᨣᩨ ᩓ ᨠᩣ ᩮᨿᩬ ᩈ᩶ᩣ ᨽ᩵ ᨠᩢ ᨤᩣ ᨣᩨ ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᩮᩈᩬᩥ ᨡ᩵ ᨩ ᩀᩦ ᨾᩦ ᩮᩁᩥ ᩮᨸᩥ ᨩ᩵ᨦ ᩰᨣ᩶ ᩰᨩ᩵ ᩈᨠᩣ ᩱᩉ᩵ ᨶ᩾ ᩮᨸ ᩈᩢ ᨯ ᨠᩢ,ᨡ ᩱᨧ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨣ ᨸᩣ ᨡᩬ᩷ ᩉᩢᨠ  ᨪᩦ ᨧᩥ ᨽᩥ ᨩᨦ ᨪ᩵ ᨧᩥ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᩋᩥ ᩮᩮᨳ “ᨤᩣ ᨣᩨ ᪄ ᩕᨷ ᨠᩣ”。ᨡᩢ ᩮᩮᨡ “ᩱᨧ ᨤᩣ ᩀ᩵ᨾ ᩮᨩᩬᩥ ᪄ ᩕᨷ ᨠᩣ”,ᨡᩢ ᩮᩮᨡ ᩮᨿᩬ ᩁᩬᨯ “᪂ ᩁᩢᨠᩣ”,ᨡ ᩱᨧ ᨣᩨ ᩮᨿᩬ ᨲᩣ ᨴᩤ ᨩ᩵ᨦ ᨿ᩵ᩣ、ᩰᨣ᩶ ᩉ᩵ ᩮᩮᩀ᩵ ᩮᩮᨧ᩵ ᩉᩣ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᪃  ᩓ ᩱᨧ ᨤᩣ ᩓ ᩱᨧ ᨤᩣ ᨽᩬ᩶ᨾ ᩈᩥ ᩰᨧ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ ᨴᩢ ᩮᨪᩥ、ᨴᩢ ᩕᨷ ᩮᨴ,ᨡᩬ᩶ᩁ ᨲᩬᨾ ᨡᩬ᩷ ᨠᩣ ᨷᩤ᩶ ᨡ᩵ᨦ ᩉᩫ ᨾᩬ᩵ᩁ ᨴᩬ᩵ᩁ ᨯᩭ、ᩉ᩵ ᨩᩫ ᨴᨠ᩺ ᨹᩣ ᨲ᩵ᩣ ᨵᩦ ᩓ ᨠᩣ ᩈᩣ ᩵“᪂ ᨷᩢ ᨡᩦ ᪃ ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ” ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩮᨳ ᨷᩤ ᪑,ᩮᩮᨳ ᩮᩮᨡ ᩮᩮᩁ ᨠᩣ ᨳᨠ ᨵᩤ ᨲᩫ ᨴᩦ ᩮᨸ ᨯᩦ,ᨿᩫ ᩈᨦ ᩴ ᩮᩮᨤ᩶ ᩴ ᨯᩦ,ᩉ᩾ᩁ ᨣᨦ ᨲᩣ ᨯᩦ ᨠᩣ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ,ᩋᩣ ᨾ ᨡ᩵ᩣ ᨾ᩶ᩁ ᨾᩫ ᨠᩣ ᨵᩤ ᩰᨸ ᩁᩬᨦ  ᪂᪐ᩣ᪉ ᨲᩫ。(ᩃᩥ ᩀᩦ ᩮᨩ᩶)