new tai | old tai | 中文

ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨠᨷ ᩮᨪᩥ ᨵᩤ ᩉᩣ

作者: 时间:2020-07-27 09:16:531b-2.jpg 

ᨵᩤ ᩉᩣ、ᩋᩬ᩵ᨠ ᩮᩮᩁ ᩀ᩵ᩣ ᩈ᩶ᩣ ᨠᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᩉᩨ ᨯᩦ,ᨲ᩾ ᩮᨯᩥ ᧗ ᩰᩃ ᨾᩣ,ᩮᩈᩥᩬ ᨪᩦ ᩮᨼᩥ ᨪᩣ ᨶ᩶ᨦ ᨪᩣ ᨩᨦ ᩁ᩵ᨦ ᪉ ᨴᩦ ᩃᨠ ᩮᩮᨲ᩵ ᨠᩣ ᩮᩮᨩ ᨧᩥ ᩱᨶ ᨷᩤ᩶ ᩮᨾᩥ ᨾᩣ ᩮᨿᩬ,ᨡᩢ ᩉ᩶ᩁ ᩮᨡ᩾ᩣ ᩮᩁᩥ ᩱᨸ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨠᨷ ᩮᨪᩥ ᩈᩥ ᨡ᩵ᩣ ᨵᩤ ᩉᩣ,ᨷᩢ ᩃᩁ ᨣᩫ ᩉ᩵ᨾ ᩋᩢ ᩋᩣ ᨿ ᨻ᩷ ᨶ᩾ ᩈ᩶ ᩮᨿᩥ ᩱᨸ ᩮᨡ᩾ᩣ ᨵᩤ ᩉᩣ。ᩁᩫ ᨶᩥ ᩮᨸ ᨹ᩶ ᨣᩫ ᩰᩁ ᨠᩣ ᩐᩢᩣ ᩉᩢᨦ ᩈᩨ ᩮᩮᨹ᩵ ᩈᩬᩁ ᨠᩣ ᨠᨷ ᩮᨪᩥ ᨵᩤ ᩉᩣ ᩮᩮᨹ᩵ ᨺ᩶ᩣ ᩉᩨ ᨣᩫ ᩅᨠ ᨴᩗᩢᩣ。(ᨶᩥ ᨿᩥ ᨣᩤ᩵、ᩮᨩᩥ ᨪᩥ ᩮᩅᩥ ᨳᩬ᩵ᨯ ᨸ᩵ᨦ)